Algemene voorwaarden

www.toscashop.eu , evenals al de subpagina's en/of folders daarvan (hierna de "Website") zijn eigendom van en worden uitgebaat door NV Tosca, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0463.321.092 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Industrieweg 1 (hierna "Tosca" of "wij""). Tosca baat de Website uit in eigen naam.

Door de Website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, te hebben begrepen en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. U erkent dat u hieraan onderworpen bent en verbindt uzelf ertoe deze na te leven. Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden dan dient u zich te onthouden van ieder gebruik van de Website. Bij overtreding van de algemene voorwaarden behoudt Tosca zich het recht voor om u de toegang tot de Website te weigeren, onverminderd het recht van Tosca of iedere derde partij om schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden. Gelet op het belang van deze algemene voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen.

Het bezoeken en/of bekijken van de Website is in beginsel vrij en gratis. Voor het gebruik van bepaalde diensten aangeboden op de Website dient u zich mogelijk te registeren, bepaalde gegevens mee te delen en/of een toegangscode en/of paswoord te creëren (aanmaken van een "Account"). Indien u hiermee niet akkoord gaat, zal het gebruik van de desbetreffende diensten van de Website niet mogelijk zijn. U verbindt er zich toe geen daden te stellen die de goede werking van de Website kunnen verstoren. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan Tosca uw toegang tot de Website opheffen zonder daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling of verwittiging te versturen en zonder dat u op welke wijze ook aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.

Een Account is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw toegangscode en uw paswoord dienen confidentieel behandeld te worden. U bent als enige aansprakelijk voor het gebruik van uw login en paswoord. Om te vermijden dat een derde zich oneigenlijk toegang zou kunnen verschaffen tot uw Account dient u op het einde van iedere raadpleging uit te loggen. 

Tosca kan te allen tijde, zonder dat zij verplicht is om dit te melden, deze algemene voorwaarden en alle andere informatie, met inbegrip van prijzen, op de Website wijzigen door de betreffende tekst aan te passen en zonder u daarvan te berichten. Tosca kan daarnaast ook te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma's die op de Website geraadpleegd kunnen worden.

Uiteraard primeren de tussen u en Tosca schriftelijk overeengekomen voorwaarden. De algemene voorwaarden van deze Website hebben een aanvullend karakter ten aanzien van specifieke en schriftelijk overeengekomen voorwaarden tussen u en Tosca. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de specifieke tussen u en Tosca schriftelijk overeengekomen voorwaarden hebben deze laatste voorrang. Uw eigen algemene voorwaarden kunnen echter in geen geval van toepassing zijn.

Alle informatie of gegevens die wij opvragen en die u ons bezorgt, wordt dan ook geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door ons informatie en gegevens te bezorgen via de Website, verleent u ons het recht om die informatie te reproduceren, te publiceren, te distribueren, in het openbaar af te beelden, te wijzigen en die informatie of die gegevens op enigerlei wijze te gebruiken en dit wereldwijd, zonder enige beperking in duur en zonder dat u aanspraak kan maken op enige financiële of andere vergoeding of tegenprestatie. Eveneens door de toezending van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken met welk doel dan ook, gaat u ermee akkoord dat het Tosca vrij staat om gebruik te maken van zulk idee, concept, kennis of technieken, zonder enige beperking in tijd, ruimte of drager.

U kan op bepaalde delen van de Website en op bepaalde websites waarnaar u kan worden verwezen via de Website informatie meedelen. De aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie en voor de gevolgen van de verspreiding ervan rust integraal en alleen op u. Door de mededeling van deze informatie verklaart u tegenover Tosca dat u over alle nodige rechten en/of toestemmingen beschikt noodzakelijk voor voormelde publicatie op de Website. U zal Tosca bijgevolg vrijwaren tegen eender welke klacht, vordering of actie van derden of van enige controlerende instantie met betrekking tot uw meegedeelde informatie. Wij oefenen geen voorafgaande controle uit op uw mededelingen. Niettemin behouden wij ons het discretionair recht voor om mededelingen niet te verspreiden of van de Website te verwijderen en dit zonder dat wij u daarvan verwittigen.

Tosca respecteert uw privacy en wenst uw vertrouwen niet te beschamen. Voor meer informatie omtrent ons Privacybeleid en de wijze waarop de Website met cookies werkt, verwijzen wij graag naar de "Privacy Verklaring ". Deze wordt geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

De aangeboden teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Tosca of derden de eigenaar zijn. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tosca de op, en via, de Website aangeboden informatie te reproduceren, mee te delen, verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden. Het is u toegestaan om de Website weer te geven, te doorbladeren, te raadplegen en/of korte fragmenten ervan af te drukken, mits dit gebruik redelijk is en geen bovenredelijk aandeel van de bandbreedte van de Website van Tosca gebruikt. Het feit dat wij u de toelating verschaffen om op de Website te surfen, betekent uiteraard niet dat u enig intellectueel recht verwerft op de beschermde elementen waarvan Tosca of een derde de eigenaar is. U kan geen enkele aanspraak maken op deze elementen.

Deze website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van Tosca en/of niet door haar worden beheerd. Het gebruik van dergelijke sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren.

Tosca besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de op de Website verspreide informatie. Hoewel wij alle mogelijke inspanningen leveren om de correctheid van de aangeboden informatie na te streven, bieden wij geen garantie dat de informatie op deze Website correct, volledig en betrouwbaar is, noch dat zulke informatie wordt bijgewerkt. Het gebruik van de Website is geheel voor eigen risico.  Alle materialen, informatie, software, programma's en diensten worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden ("as is"), zonder enige garantie. Tosca sluit voor zoveel als wettelijk mogelijk alle uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke en andere garanties en verklaringen uit. Tosca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheid, onvolledigheid of ontijdigheid van de rechtstreeks of onrechtstreeks op de Website aangeboden informatie, noch voor enig oneigenlijk gebruik door derde(n) van de inhoud van de Website. Het is mogelijk dat Tosca een beroep doet op externe partners teneinde u op deze Website optimaal van dienst te kunnen zijn. Tosca kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, onjuistheden, onvolledigheden of enige andere onregelmatigheden begaan door deze derden. Tosca kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking en/of stopzetting van de diensten die via de Website worden aangeboden, noch voor enige gevolgen die daaruit voor u of enige derde zou kunnen voortvloeien. Tosca is evenmin aansprakelijk voor gelijk welke schade die uw gegevens of de hardware van uw computer zou lijden tijdens een bezoek aan de Website. U dient er zich van bewust te zijn dat indien u materialen, informatie, software, programma's of diensten downloadt of anderszins verwerft, u dit doet naar eigen oordeel en voor eigen risico en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van verlies van gegevens of schade aan uw computersysteem. In het bijzonder wijst Tosca elke aansprakelijkheid voor de eventuele doorgifte van virussen en/of malware via de Website af. Tosca doet er alles aan om ongeoorloofde inbraken in haar informaticasystemen te voorkomen. Indien Tosca hier desondanks het slachtoffer van zou worden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daaruit direct of indirect zou voortvloeien. In geen geval is Tosca aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit de Website of het gebruik van de Website of van enige website of informatiebron waarnaar vanuit de Website wordt verwezen of die via de Website toegankelijk is of wordt gemaakt.

De Website kan bestanden van derden embedden of kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Tosca heeft geen enkele inspraak voor wat betreft de inhoud van deze websites of bestanden en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Het plaatsen van hyperlinks door Tosca houdt geenszins een stilzwijgende goedkeuring in van de inhoud van de websites of bestanden waarnaar deze hyperlinks verwijzen.

Geen enkele onthouding en geen enkel nalaten van Tosca om haar rechten onder deze algemene voorwaarden of onder enige bepaling van de Website uit te oefenen of af te dwingen zal een afstand daarvan, of een afstand van het recht van Tosca om enige andere bepaling van de Website af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door Tosca van enige inbreuk op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling uit deze algemene voorwaarden.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de algemene voorwaarden in hun geheel, tot gevolg hebben. In geval de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden in vraag wordt gesteld of wordt aangevochten, zullen de betrokken partijen te goeder trouw het redelijkerwijze noodzakelijke of nuttige doen teneinde er op een wettelijke manier voor te zorgen dat zulke bepaling volledig van kracht en in werking blijft, of zulke bepaling te vervangen door een andere bepaling die economisch gezien hetzelfde effect heeft voor alle partijen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwistingen zullen de betrokken partijen op ernstige wijze proberen om tot een redelijke minnelijke schikking te komen. Indien niettegenstaande dergelijke inspanningen geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal elk geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomst tot de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen behoren, zij het dat Tosca steeds beschikt over de mogelijkheid om te opteren voor de rechtbank die bevoegd is voor het gerechtelijk arrondissement van de tegenpartij in kwestie.Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »